Language of document :

Tožba, vložena 31. avgusta 2006 - Simon proti Sodišču in Komisiji

(Zadeva F-100/06)

Jezik postopka: madžarščina

Stranke

Tožeča stranka: Balász Simon (Bruselj, Belgija) (zastopnik: György Magyar, avocat)

Toženi stranki: Sodišče Evropskih skupnosti in Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti: i) odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI) Sodišča z dne 23. februarja 2006; ii) odločbe OPI Komisije z dne 3. marca 2006; iii) odločbe OPI Komisije z dne 30. maja 2006; iv) odločbe OPI Sodišča z dne 27. junija 2006, ker te odločbe tožečo stranko prikrajšajo za njene pravice, ki jih ima na podlagi njenega imenovanja za uradnika na poskusnem delu z dne 16. julija 2004 in za njeno delovno dobo in naziv, kot tudi za pravice, ki jih ima na podlagi njenega imenovanja 16. aprila 2005, kar pomeni, dokončnega imenovanja;

naložitev plačila stroškov toženima strankama.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Po vložitvi zadeve F-58/06 1, tožeča stranka v tem primeru izpodbija, po eni strani, odločbe Sodišča o sprejetju njene odpovedi, podane v memorandumu z dne 28. oktobra 2005, in po drugi strani, odločbe Komisije o določitvi njene razvrstitve v naziv A*5.

V podporo svoji tožbi tožeča stranka navaja dva tožbena razloga, prvič, kršitev načela, ki prepoveduje odpoved pravicam, ki jih zagotavljajo Kadrovski predpisi, in poseg v pridobljene pravice, drugič, zlorabo pooblastil in poseg v pridobljene pravice.

Tožeča stranka v okviru svojega prvega tožbenega razloga zlasti navaja, da s svojim memorandumom z dne 28. oktobra 2005 ni imela namena zapustiti uradništva, ampak samo zamenjati kraj dela in naloge. Tako naj ne bi izgubila svojih pridobljenih pravic.

Tožeča stranka v okviru svojega drugega tožbenega razloga zlasti poudarja, da čeprav domnevamo, da se je z memorandumom odpovedala statusu uradnika, je ta odpoved nezakonita, ker naj bi tožene stranke njeno premestitev z ene institucije na drugo de facto pogojile s to odpovedjo. Poleg tega tožeča stranka zatrjuje, da glede na to, da jo je Sodišče imenovalo za uradnika naziva A*7, izpolnjuje pogoje, zahtevane za razvrstitev v ta naziv, tako da bi njena razvrstitev s strani Komisije v naziv A*5 pomenila zlorabo pooblastil, ki jo prikrajša za njene pridobljene pravice.

____________

1 - UL C 190, 12.8.2006, str. 35.