Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2006. gada 19.oktobra spriedums -Combescot pret Komisiju

(lieta F-114/05) 1

Ierēdņi - Prasība - Termiņi - Netiešs noraidošs lēmums - Ar tiešu lēmumu, kas paziņots vēlāk, atteikums atjaunot termiņu prasības celšanai - Interese celt prasību - Nepieņemamība

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Philippe Combescot, Popayán (Kolumbija) (pārstāvji - A. Maritati un V. Messa, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - V. Joris un M. Velardo, pārstāvji, kam palīdz S. Corongiu, avocat)

Priekšmets

Pirmkārt, Komisijas lēmuma, ar ko prasītāju dienesta interesēs pārceļ no Komisijas delegācijas Gvatemalā uz darbavietu Briselē 2003. gada rotācijas ietvaros, un, otrkārt, prasība par zaudējumu atlīdzību

Rezolutīvā daļa

prasību noraidīt kā nepieņemamu;

katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

____________

1 - OV C 22, 28.01.2006., 22. lpp. (lieta ir sākotnēji reģistrēta Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesā ar numuru T-422/05 un nodota Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ar 2005. gada 15. decembra rīkojumu).