Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 oktober 2006 - Combescot / Commissie

(Zaak F-114/05)1

(Ambtenaren - Beroep - Termijnen - Stilzwijgend genomen besluit tot afwijzing - Niet opnieuw ingaan van beroepstermijn door later betekend uitdrukkelijk besluit - Procesbelang - Niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Philippe Combescot (Popayán, Colombia) (vertegenwoordigers: A. Maritati en V. Messa, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: V. Joris en M. Velardo, gemachtigden, bijgestaan door S. Corongiu, advocaat)

Voorwerp

Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker in het kader van de rouleringsronde 2003 in het belang van de dienst over te plaatsen van de delegatie van de Commissie in Guatemala naar de zetel te Brussel, en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 22 van 28.1.2006, blz. 22 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nr. T-422/05 en bij beschikking van 15 december 2005 overgedragen aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).