Language of document :

2. oktoobril 2006 esitatud hagi - Sanchez Ferriz jt versus komisjon

(Kohtuasi F-115/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Carlos Sanchez Ferriz (Brüssel, Belgia) ja teised (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada 2005. aasta ametialase edutamise raames edutatud ametnike nimekiri selles osas, milles see nimekiri ei sisalda hagejate nimesid ning lisaks tühistada neid otsuseid ettevalmistavad aktid;

teise võimalusena tühistada eespool nimetatud ametialase edutamise raames, eelkõige pärast edutuskomitee tehtud soovitusi toimunud edutamispunktide andmine;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab hagi toetuseks viis väidet:

esiteks, rikutud on personalieeskirjade artiklit 45;

teiseks, rikutud on nimetatud artikli üldiseid rakendussätteid;

kolmandaks, rikutud on mittediskrimineerimise põhimõtet ja tehtud on ilmne hindamisviga;

neljandaks, rikutud on personalieeskirja XIII lisa artikleid 6 ja 10;

viiendaks, rikutud on omavoli- ja võimu kuritarvitamise keeldu ning põhjendamiskohustust.

____________