Language of document :

Kanne 2.10.2006 - Sanchez Ferris ym. v. komissio

(Asia F-115/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Carlos Sanchez Ferris (Bryssel, Belgia) ynnä muut (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

vuoden 2005 ylennyskierroksella ylennettyjä virkamiehiä koskeva luettelo siltä osin kuin siinä ei ole kantajien nimiä ja lisäksi tätä päätöstä koskevat valmisteluasiakirjat on kumottava

toissijaisesti ylennyspisteiden antaminen edellä mainitulla ylennyskierroksella etenkin ylennyskomiteoiden suositusten johdosta on kumottava

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen, jotka koskevat:

-    ensimmäiseksi henkilöstösääntöjen 45 artiklan rikkomista

-    toiseksi kyseisen artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten rikkomista

-    kolmanneksi syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista ja ilmeistä arviointivirhettä

-    neljänneksi henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 6 ja 10 artiklan rikkomista

-    viidenneksi mielivaltaisen menettelyn kieltoa ja harkintavallan väärinkäytön kieltoa koskevien periaatteiden loukkaamista sekä perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä.

____________