Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 2 października 2006 r. - Sanchez Ferriz i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-115/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Sanchez Ferriz (Bruksela, Belgia) i inni (przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie listy urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r. w zakresie w jakim listy te nie zawierają nazwisk skarżących, a także dodatkowo aktów przygotowawczych do tej decyzji;

ewentualnie uchylenie przyznania punktów dla celów awansu przy okazji ww. postępowania, w szczególności wskutek zaleceń komitetu ds. awansu;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi pięć zarzutów opartych na:

- pierwszy - naruszeniu art. 45 regulaminu pracowniczego;

- drugi - naruszeniu ogólnych przepisów wykonawczych do tego artykułu;

- trzeci - naruszeniu zasady niedyskryminacji oraz oczywistym błędzie w ocenie;

- czwarty - naruszeniu art. 6 i 10 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

- piąty - naruszeniu zasad zakazu arbitralnego postępowania i zakazu nadużycia władzy, a także na naruszeniu obowiązku uzasadnienia.

____________