Language of document :

Sag anlagt den 2. oktober 2006 - Di Bucci mod Kommissionen

(Sag F-118/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Vittorio Di Bucci (Bruxelles, Belgien) (ved avocat M. van der Woude)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af listen over fortjenester og af listen over tjenestemænd forfremmet til lønklasse A*12 i forfremmelsesåret 2005, som er udarbejdet i henhold til artikel 10, stk. 3 og 4 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 45 og offentliggjort i Meddelelser fra Administrationen nr. 85-2005 af 23. november 2005, og, under alle omstændigheder, af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over forfremmede.

Om fornødent: Annullation af alle de retsakter, der har ført til vedtagelsen af denne afgørelse, og navnlig af afgørelserne om fastsættelse af det antal points, sagsøgeren blev tildelt.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand i Den Juridiske Tjeneste, og som konstant har opnået en af de højeste bedømmelser hvad angår points for fortjeneste i sin lønklasse og sin afdeling, har først anført, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 45 og af de almindelige gennemførelsesbestemmelser, som kræver, at fortjeneste er det afgørende kriterium ved tildeling af prioritetspoints fra generaldirektoratet og ved forfremmelse. Den manglende forfremmelse af sagsøgeren er resultatet for det første af de ulovligheder, som sagsøgeren allerede har anfægtet i sagerne F-98/05 1 og T-312/04 2; for det andet af kriterierne for tildeling af prioritetspoints i Den Juridiske Tjeneste, som prioriteter de tjenestemænd, der har længst anciennitet i lønklassen uafhængigt af deres fortjenester, og for det tredje af visse fejl, navnlig begået af forfremmelsesudvalgt, ved tildelingen af points til andre tjenestemænd.

Sagsøgeren har dernæst anført, at de anfægtede retsakter ligeledes tilsidesætter principperne om ligebehandling og om ret til en karriere, indeholder anlæggelse af et åbenbart urigtigt skøn og udgør magtfordrejning. Desuden er de behæftet med flere procedurefejl eller formfejl.

Sagsøgeren har endelig anført, at de almindelige gennemførelsesbestemmelser er ulovlige, idet han har gjort gældende:

at de almindelige gennemførelsesbestemmelser, hvori der ikke tages hensyn til ansvarsniveau og til brugen af andre sprog i udøvelsen af hvervet tilsidesætter vedtægtens artikel 45 i denne bestemmelses nye affattelse.

at artikel 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 og 13 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser ved at fastsætte, at forfremmelser afgøres ved en ikke-begrundet tildeling af prioritetspoints, på forslag af hvert generaldirektorat eller af forfremmelsesudvalget, bl.a. tilsidesætter vedtægtens artikel 25, stk. 2, og artikel 45.

at artikel 4 og 6 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser ved at tildele hvert generaldirektorat en ens kvote af points pr. tjenestemand tilsidesætter vedtægtens artikel 45 samt principperne om ret til en karriere og ligebehandling.

at artikel 13, stk. 2, i de almindelige gennemførelsesbestemmelser og bilag II hertil ved at fastsætte tildeling af overgangsprioritetspoints i særdeleshed baseret på anciennitet i lønklassen, tilsidesætter vedtægtens artikel 45.

at artikel 9 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser og bilag I hertil ved at fastsætte tildeling af prioritetspoints fra personaleudvalget for visse supplerende arbejdsopgaver udført i institutionens interesse, som der allerede er taget hensyn til ved tildelingen af points for fortjeneste og prioritetspoints, tilsidesætter vedtægtens artikel 45 samt principperne om ret til en karriere og ligebehandling.

at artikel 6 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser ved at fastsætte en mere favorabel behandling for tjenestemænd i generaldirektorater eller i tjenestegrene med få ansatte og for tjenestemænd, der gør midlertidig tjeneste i kommissionsmedlemmernes kabinetter, tilsidesætter vedtægtens artikel 45 samt principperne om ret til en karriere og ligebehandling.

____________

1 - EUT C 10 af 14.1.2006, s. 24 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-381/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005).

2 - EUT C 262 af 23.10.2004, s. 45.