Language of document :

Kanne 2.10.2006 - Vittorio Di Bucci v. komissio

(Asia F-118/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Vittorio Di Bucci (Bryssel, Belgia) (edustaja: M. van der Woude)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Kantajan vaatimukset

On kumottava se ansioituneimmista virkamiehistä laadittu luettelo ja se vuoden 2005 ylennyskierroksella palkkaluokkaan A*12 ylennettyjen virkamiesten luettelo, jotka on laadittu henkilöstösääntöjen 45 artiklan yleisten täytäntöönpanosääntöjen (DGE) 10 artiklan 3 ja 4 kohdan nojalla ja julkaistu 23.11.2005 hallinnollisissa tiedotteissa nro 85/2005, ja joka tapauksessa on kumottava päätös olla kirjaamatta kantajan nimeä ylennettyjen virkamiesten luetteloon.

On kumottava, siltä osin kuin se on tarpeellista, kaikki ne toimet, jotka ovat johtaneet tämän päätöksen tekemiseen, ja erityisesti ne päätökset, joilla kantajalle myönnettävien etusijapisteiden määrä päätettiin.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on oikeudellisen yksikön palveluksessa oleva virkamies, joka on saanut jatkuvasti palkkaluokassaan ja yksikössään ansioitumispisteinä yhden korkeimmista arvioinneista, vetoaa ensiksi siihen, että henkilöstösääntöjen 45 artiklaa sekä yleisiä täytäntöönpanosääntöjä on rikottu, koska niiden mukaan ansioiden on oltava pääosaston etusijapisteiden myöntämisen ja ylenemisen ratkaiseva peruste. Kantajan ylentämättä jättäminen on seurausta ensiksi laittomuuksista, jotka kantaja on jo riitauttanut asioissa F-98/051 ja T-312/042 nostamissaan kanteissa; toiseksi oikeudellisessa yksikössä sovellettavista pääosaston etusijapisteiden myöntämisperusteista, jotka antavat etusijan virkamiehille, joilla on palkkaluokassaan pisin virkaikä riippumatta heidän ansioistaan; kolmanneksi tietyistä virheistä pisteiden myöntämisessä etenkin ylennyskomitealta toisille virkamiehille.

Kantaja väittää seuraavaksi, että riidanalaiset toimet loukkaavat myös yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja periaatetta, joka koskee mahdollisuutta uraan, ja niissä on kyse ilmeisestä arviointivirheestä sekä harkintavallan väärinkäytöstä. Lisäksi toimia rasittaa useampi menettely- tai muotovirhe.

Lopuksi kantaja vetoaa yleisten täytäntöönpanosääntöjen lainvastaisuuteen väittäen seuraavaa:

-    yleisillä täytäntöönpanosäännöillä rikotaan henkilöstösääntöjen uusimman version 45 artiklaa, koska niissä jätetään ottamatta huomioon harjoitettujen vastuutehtävien taso ja se, että tehtävien hoidossa käytetään eri kieliä

-    yleisten täytäntöönpanosääntöjen 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 ja 13 artikloilla rikotaan erityisesti henkilöstösääntöjen 25 artiklan 2 kohtaa ja 45 artiklaa, koska niiden mukaan ylennykset määräytyvät etusijapisteiden perustelemattomalla myöntämisellä jokaisen pääosaston tai ylennyskomitean esityksestä

-    yleisten täytäntöönpanosääntöjen 4 ja 6 artikloilla rikotaan henkilöstösääntöjen 45 artiklaa sekä loukataan periaatetta, joka koskee mahdollisuutta uraan, ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska niissä myönnetään jokaiselle pääosastolle sama kiintiö yksittäistä virkamiestä kohden olevia pisteitä

-    yleisten täytäntöönpanosääntöjen 13 artiklan 2 kohdalla ja II liitteellä rikotaan henkilöstösääntöjen 45 artiklaa, koska niissä sallitaan siirtymävaiheen etusijapisteiden myöntäminen, joka perustuu ainoastaan palkkaluokan virkaikään

-    yleisten täytäntöönpanosääntöjen 9 artiklalla ja I liitteellä rikotaan henkilöstösääntöjen 45 artiklaa sekä loukataan periaatetta, joka koskee mahdollisuutta uraan, ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska niissä säädetään henkilöstökomitean etusijapisteiden myöntämisestä tietyistä toimielimen hyväksi tehdyistä lisätehtävistä, jotka on jo otettu huomioon ansioitumispisteiden ja etusijapisteiden myöntämisen yhteydessä

-    yleisten täytäntöönpanosääntöjen 6 artiklalla rikotaan henkilöstösääntöjen 45 artiklaa sekä loukataan periaatetta, joka koskee mahdollisuutta uraan, ja yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska siinä säädetään edullisempi kohtelu sellaisten pääosastojen tai yksiköiden virkamiehille, mukaan lukien komission jäsenten kabinettien virkamiehet, joissa on vähän henkilöstöä.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2006, s. 24 (asia, joka kirjattiin aluksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asianumerolla T-381/05 ja siirrettiin sitten Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2006 annetulla määräyksellä).

2 - EUVL C 262, 23.10.2004, s.45.