Language of document :

Tožba, vložena 2. oktobra 2006 - Di Bucci proti Komisiji Evropskih skupnosti

(Zadeva F-118/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Vittorio Di Bucci (Bruselj, Belgija) (Zastopnik: M. van der Woude, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti seznama uradnikov, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje, in seznama uradnikov, ki so napredovali v naziv A*12 v obdobju 2005, sestavljenih na podlagi člena 10(3) in (4) splošnih določb za izvajanje člena 45 Kadrovskih predpisov (SDI) in objavljenih v upravnem obvestilu št. 85-2005 z dne 23. novembra 2005, in v vsakem primeru odločbe, da se ime tožeče stranke ne vpiše na seznam uradnikov, ki so napredovali;

po potrebi razglasitev ničnosti vseh ravnanj, ki so privedla do sprejetja te odločbe in zlasti odločb, ki določajo število točk, ki jih je treba dodeliti tožeči stranki;

toženi stranki se naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik v pravni službi, ki je v smislu točk za delovno uspešnost (TDU) v svojem nazivu in službi stalno dobivala najvišje ocene, najprej zatrjuje kršitev člena 45 Kadrovskih predpisov ter SDI, ki zahtevata, da je delovna uspešnost odločilno merilo za dodelitev prednostnih točk generalnega direktorata (PTGD) in za napredovanje. Nenapredovanje tožeče stranke naj bi bilo rezultat, prvič, nezakonitosti, ki jih je tožeča stranka že izpodbijala v tožbah v zadevah F-98/051 in T-312/042; drugič, meril za dodelitev PTGD v pravni službi, ki dajejo prednost uradnikom z najdaljšo delovno dobo v nazivu neodvisno od njihove delovne uspešnosti; tretjič, določenih napak pri dodelitvi točk, zlasti s strani Odbora za napredovanje, drugim uradnikom.

Tožeča stranka nadalje navaja, da izpodbijani akti kršijo načeli enakosti obravnavanja in upravičenosti do kariere, očitno kršijo možnost presoje in predstavljajo zlorabo pooblastil. Poleg tega naj bi bili sprejeti ob kršitvah več postopkovnih pravil ali obličnosti.

Končno se tožeča stranka sklicuje na nezakonitost SDI s tem, ko uveljavlja:

da naj bi SDI s tem, da ni upošteval ravni odgovornosti in uporabe različnih jezikov pri opravljanju nalog, kršil člen 45 Kadrovskih predpisov v njihovi novi različici;

da naj bi členi 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 in 13 SDI s tem, da so določali, da napredovanje določa neobrazložena dodelitev prednostnih točk na podlagi predloga vsakega GD ali Odbora za napredovanje, kršili zlasti člen 25(2) in člen 45 Kadrovskih predpisov;

da naj bi člena 4 in 6 SDI s tem, da vsakemu GD dodeljujeta enotno kvoto točk na uradnika, kršila člen 45 Kadrovskih predpisov ter načeli enakosti obravnavanja in upravičenosti do kariere;

da naj bi člen 13(2) in priloga II k SDI s tem, da določata podelitev prehodnih prednostnih točk, ki v osnovi temeljijo na delovni dobi v nazivu, kršila člen 45 Kadrovskih predpisov;

da naj bi člen 9 in priloga I k SDI s tem, da določata dodelitev prednostih točk Odbora za napredovanje za določene dodatne naloge, opravljene v interesu institucije, ki so že upoštevane ob dodelitvi TDU in PTGD, kršila člen 45 Kadrovskih predpisov ter načeli upravičenosti do kariere in enakosti obravnavanja in;

da naj bi člen 6 SDI s tem, da določa ugodnejše obravnavanje za uradnike GD ali službe, ki imajo malo osebja, in za začasno premeščene uradnike v kabinetih članov Komisije, kršil člen 45 Kadrovskih predpisov in načeli upravičenosti do kariere in enakosti obravnavanja.

____________

1 - UL C 10, 14.1.2006, str. 24 (zadeva najprej vložena na Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod št. T-381/05 in odstopljena na Sodišče za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).

2 - UL C 262, 23.10.2004, str. 45.