Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 24 oktober 2006 - Martin Magone / Commissie

(Zaak F-36/06)1

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 131 van 3.6.2006, blz. 52.