Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 19 oktober 2006 - De Smedt mot kommissionen

(Mål F-59/05)1

(Kontraktsanställd - Begäran om ändring av den placering i lönegrad och den lön som fastställts vid anställningen - Tidigare extra anställd tjänsteman som anställts som kontraktsanställd utan ändring av arbetsuppgifterna - Artiklarna 3a, 80.2 och 80.3 i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna - Arbetsuppgifter härrörande från olika tjänstegrupper - Likabehandling)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Elisabeth De Smedt (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ombud: advokaten L. Vogel)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och G. Berscheid)

Saken

Dels talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut om avslag på sökandens - tidigare tillfälligt anställd - klagomål mot beslutet om fastställande av hennes inplacering i lönegrad och lön som kontraktsanställd, dels talan om skadestånd

Domslut

Talan avvisas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 229, s. 17, 17.9.2005 (målet var ursprungligen registrerat hos Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nr T-267/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15 december 2005).