Language of document :

Žaloba podaná dne 4. září 2006 - Haelterman a další v. Komise

(Věc F-102/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Geert Haelterman (Ninove, Belgie) a další (zástupci: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

zrušit individuální rozhodnutí, kterými se zamítají žádosti žalobců směřující k přijetí orgánem oprávněným ke jmenování přechodných opatření určených k zajištění rovného zacházení a jejich nabytých práv v rámci hodnotícího období 2005 a následujících.

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu svých žalob se žalobci dovolávají stejných žalobních důvodů, jako jsou žalobní důvody uplatněné ve věci F-47/061.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006, s. 25.