Language of document :

Talan väckt den 4 september 2006 - Haelterman m.fl. mot kommissionen

(Mål F-102/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Geert Haelterman (Ninove, Belgien) m.fl. (ombud: advokaterna A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara de individuella besluten om avslag på sökandenas begäran att tillsättningsmyndigheten skall anta övergångsbestämmelser som avser att, inom ramen för befordringsomgång 2005 och därpå följande befordringsomgångar, garantera likabehandling och deras etablerade rättigheter, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena har till stöd för sin talan åberopat grunder som är identiska med dem som åberopats i mål F-47/06.1

____________

1 - EUT C 154, 1.7.2006, s. 25.