Language of document :

Beroep ingesteld op 4 september 2006 - Klaus Blank e.a. / Commissie

(Zaak F-103/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, België) en anderen (vertegenwoordiger(s): S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

Nietig te verklaren de besluiten van het Tot Aanstelling Bevoegd Gezag (TABG), verzoekers niet te plaatsen op de lijst van ambtenaren die in het kader van de beoordelingsronde 2005 zijn bevorderd naar de rang A*10, welke besluiten stilzwijgend besloten liggen in de Mededeling van de administratie nr. 85 van 23 november 2005;

Het TABG in kennis te stellen van de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten, met name de wijziging van verzoekers rang, al naargelang het geval, in rang A*10, met terugwerkende kracht tot 23 november 2005;

Subsidiair, verweerster te verzoeken met betrekking tot één van de verzoekers te erkennen dat hij bij zijn volgende bevordering in aanmerking komt voor bevordering naar de rang A*10 en verweerster te veroordelen tot vergoeding van de schade die deze verzoeker heeft geleden doordat hij niet per 1 maart 2005 naar de rang A*10 is bevorderd;

verweerster te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van hun beroep voeren verzoekers middelen aan die in grote mate overeenstemmen met die aangevoerd in zaak F-45/06.1

____________

1 - PB C 143 van 17.06.2006, blz. 39