Language of document :

Žaloba podaná 26. októbra 2006 - Dálnoky/Komisia

(Vec F-120/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Noémi Dálnoky (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P. Horváth, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/47/061 uverejnené Európskym úradom pre výber pracovníkov týkajúce sa výberu úradníkov s inter alia rumunskou štátnou príslušnosťou,

nariadiť žalovanej neuverejňovať v budúcnosti žiadne výberové konania a neuskutočniť akékoľvek uverejnené výberové konanie s požiadavkou dokonalej znalosti iba jedného špecifického jazyka Spoločenstva, namiesto požiadavky úplnej znalosti akéhokoľvek jazyka Spoločenstva s výnimkou prípadu, ak súvisí požiadavka znalosti určitého jazyka Spoločenstva s osobitnou povahou pracovného miesta,

v prípade, že vyššie uvedené výberové konanie sa sčasti alebo úplne uskutoční pred jeho zrušením Súdom prvého stupňa, nariadiť žalovanej odstrániť akúkoľvek nevýhodu, ktorú žalobkyňa alebo tretia osoba utrpeli v dôsledku diskriminačného opatrenia uplatneného vo výberovom konaní, vrátane poskytnutia možnosti uchádzať sa o pracovné miesta súvisiace s výberovým konaním EPSO/AD/47/06 občanom, ktorých mohlo uvedené diskriminačné ustanovenie odradiť od toho, aby sa prihlásili do výberového konania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, rumunská štátna príslušníčka maďarskej národnosti a s maďarským materinským jazykom, tvrdí, že oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/47/06 je vzhľadom na to, že požaduje od uchádzača, aby dokonale ovládal rumunský jazyk v rozpore s právom EÚ z niekoľkých dôvodov:

-    porušuje právo žalobkyne na rovnosť zaobchádzania a zákaz diskriminácie na základe etnickej príslušnosti, keďže rumunskí uchádzači s rumunským materinským jazykom majú neoprávnenú výhodu,

-    predstavuje diskrimináciu na základe národnosti, ktorá je zakázaná na základe služobného poriadku a článku 12 ES v rozsahu, v ako v skorších výberových konaniach mohli uchádzači preukázať dokonalú znalosť jazyka Spoločenstva, ktorým sa prevažne nehovorí v ich členskom štáte,

-    predstavuje požiadavku, ktorá nie je dovolená na základe služobného poriadku, ktorý dovoľuje iba požadovať dokonalú znalosť určitého jazyka Spoločenstva, na rozdiel od akéhokoľvek jazyka Spoločenstva, pokiaľ existuje potreba viažuca sa špecificky na pracovné miesto alebo je to odôvodnené na základe inej objektívnej a zákonnej politiky.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 145 A, 21.6.2006.