Language of document :

Talan väckt den 26 oktober 2006 - Noémi Dálnoky mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål F-120/06)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Noémi Dálnoky (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten P. Horváth)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara meddelandet om det allmänna uttagningsprovet /AD/47/061 som offentliggjorts av Europeiska kontoret för uttagning av personal (EPSO) för rekrytering av handläggare med bland annat rumänskt medborgarskap,

förplikta svaranden att i framtiden inte offentliggöra något uttagningsprov som innehåller kravet att sökandena skall ha fördjupade kunskaper i endast ett angivet gemenskapsspråk och inte genomföra något offentliggjort uttagningsprov som innehåller detta krav, utan som innehåller kravet att sökandena skall ha fördjupade kunskaper i vilket gemenskapsspråk som helst med undantag för när ett särskilt språk fordras med hänsyn till den speciella karaktären hos den tjänst som skall tillsättas,

om det ovannämnda uttagningsprovet genomförts helt eller delvis när det ogiltigförklaras av personaldomstolen, förplikta svaranden att undanröja alla sådana nackdelar för sökanden och andra som kan hänföras till den diskriminerande bestämmelse som tillämpats i uttagningsprovet, inbegripet bestämmelsen om möjligheten för medborgare som kan ha avskräckts från att söka beroende på den ovannämnda diskriminerande bestämmelsen att söka de tjänster som skulle tillsättas genom uttagningsprovet EPSO/AD/47/06

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är rumän, tillhör den ungerska folkgruppen och talar ungerska som modersmål, har gjort gällande att meddelandet om allmänt uttagningsprov EPSO/AD/47/06 strider mot gemenskapsrätten i flera avseenden, eftersom det innehåller krav på att sökandena måste ha fördjupade kunskaper i rumänska.

Genom meddelandet om uttagningsprov åsidosätts sökandens rätt till likabehandling och att inte diskrimineras på grund av etniskt ursprung, eftersom rumänska medborgare som har rumänska som modersmål får en obefogad fördel.

Meddelandet om uttagningsprov utgör en diskriminering på grund av nationalitet, vilket är förbjudet enligt tjänsteföreskrifterna och artikel 12 EG, eftersom sökande i tidigare uttagningsprov har tillåtits styrka fördjupade kunskaper i ett gemenskapsspråk som inte varit det mest spridda i deras medlemsstat.

I meddelandet om uttagningsprov uppställs fordringar som inte är tillåtna enligt tjänsteföreskrifterna. Enligt dessa är det tillåtet att fordra fördjupade kunskaper i ett särskilt gemenskapsspråk, till skillnad från vilket som helst av dessa, endast om arbetsuppgifterna medför särskilda behov eller om det är befogat på grund av andra mål och legitima målsättningar.

____________

1 - EUT C 145 A, 21.06.2006.