Language of document :

23. oktoobril 2006 esitatud hagi - Roodhuijzen versus komisjon

(Kohtuasi F-122/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 28. veebruari 2006. aasta otsus, mis kinnitati 20. märtsil 2006, mitte tunnustada hageja vabaabielu pr H-ga vabaabieluna ravikindlustusskeemi suhtes;

tühistada ametisse nimetava asutuse 12. juuli 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja poolt 27. märtsil 2006 esitatud kaebus nr R/230/06;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on komisjoni ametnik ja Hollandi kodanik, taotles tema vabaabielu pr H-ga, st notari tõestatud ja Hollandi õiguses tunnustatud kooselulepingu arvestamist, et tema elukaaslane saaks kasutada ühenduse ravikindlustusskeemi. Asutus jättis taotluse rahuldamata isegi pärast seda, kui hageja esitas tõendi, mille oli välja andnud tema riigi saatkond Luksemburgis ning mille kohaselt annab vaidlusalune leping hagejale ja tema kaaslasele vabaabielu poolte staatuse.

Hagi toetuseks viitab hageja personalieeskirjade artikli 72, personalieeskirjade VII lisa artikli 1 lõike 2 punkti c alapunkti i ning Euroopa ühenduste ametnike õnnetusjuhtumi ja kutsehaiguskindlustuse eeskirjade artikli 12 rikkumisele. Ta viitab lisaks ilmsele hindamisveale, põhjendamiskohustuse rikkumisele ning õiguse üldpõhimõtete, eelkõige mittediskrimineerimise ja ametnike võrdse kohtlemise põhimõtete eiramisele.

____________