Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 23. oktobrī - Roodhuijzen pret Komisiju

(lieta F-122/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Anton Pieter Roodhuijzen, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - E. Boigelot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 28. februāra lēmumu, kas apstiprināts 2006. gada 20. martā, neatzīt prasītāja partnerattiecības ar H par partnerattiecībām, kas nav laulība, atbilstoši slimības apdrošināšanas shēmai;

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 12. jūlija lēmumu noraidīt sūdzību, ko prasītājs iesniedzis 2006. gada 27. martā ar numuru R/230/06;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, kas ir holandiešu tautības Komisijas ierēdnis, lūdza, lai viņa partnerattiecības ar H, proti, vienošanās par kopdzīvi, kas apstiprināta pie notāra un atzīta Nīderlandes tiesībās, tiktu ņemta vērā, lai viņa partnerei piemērotu Kopienas slimības apdrošināšanas shēmu. Administrācija šo lūgumu noraidīja pat pēc tam, kad prasītājs bija iesniedzis savas valsts vēstniecības Luksemburgā izdotu apliecību, saskaņā ar kuru attiecīgajā līgumā prasītājam un viņa dzīvesbiedrei ir piešķirts pastāvīgu neprecētu partneru statuss.

Savas prasības pamatojumam prasītājs norāda, ka ir pārkāpts Civildienesta noteikumu 72. pants, šo noteikumu VII pielikuma 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta i) daļa, kā arī vispārējā tiesiskā regulējuma par Eiropas Kopienu ierēdņu apdrošināšanu pret slimības gadījumiem 12. pants. Turklāt viņš atsaucas uz acīmredzamu kļūdu vērtējumā, pienākuma norādīt pamatojumu neizpildi, kā arī tādu vispārējo tiesību principu kā nediskriminācijas principa un vienlīdzīgas attieksmes pret ierēdņiem principa neievērošanu.

____________