Language of document :

Beroep ingesteld op 23 oktober 2006 - Roodhuijzen / Commissie

(Zaak F-122/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 28 februari 2006, bevestigd op 20 maart 2006, om verzoekers geregistreerde partnerschap met H. niet te erkennen als geregistreerd partnerschap buiten het huwelijk in de zin van de ziektekostenverzekering;

nietigverklaring van het besluit van het TABG van 12 juli 2006 houdende afwijzing van de klacht die verzoeker op 27 maart 2006 onder nummer R/230/06 heeft ingediend;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van de Commissie met de Nederlandse nationaliteit, heeft gevraagd om zijn partnerschap met H., dat wil zeggen een notarieel opgestelde en naar Nederlands recht erkende samenlevingsovereenkomst, in aanmerking te nemen om zijn partner recht te verlenen op aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling ziektekostenverzekering. De administratie heeft die aanvraag afgewezen, en dit zelfs nadat verzoeker een certificaat van de Nederlandse Ambassade te Luxemburg had overgelegd volgens welke de betrokken overeenkomst aan verzoeker en zijn partner wel degelijk de hoedanigheid van geregistreerde partners buiten het huwelijk verleent.

Tot staving van zijn beroep voert verzoeker schending aan van artikel 72 van het Statuut, van artikel 1, lid 2, sub c-i, van bijlage VII bij het Statuut en van artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling inzake ziektekostenverzekering van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. Voorts beroept hij zich op een kennelijk onjuiste beoordeling, schending van de motiveringsplicht en miskenning van algemene rechtsbeginselen, met name het non-discriminatiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling van ambtenaren.

____________