Language of document :

Žaloba podaná 23. októbra 2006 - Roodhuijzen/Komisia

(Vec F-122/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 28. februára 2006 potvrdené 20. marca 2006 o neuznaní zväzku žalobcu s pani H. ako nemanželského zväzku na účely zdravotného poistenia,

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 12. júla 2006, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná žalobcom 27. marca 2006 pod č. R/230/06,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Komisie s holandskou štátnou príslušnosťou, požiadal o to, aby bol zohľadnený jeho zväzok s pani H., teda dohoda o spolužití spísaná pred notárom a uznaná podľa holandského práva preto, aby jeho družka mohla byť poistená v rámci systému zdravotného poistenia Spoločenstva. Administratíva túto žiadosť zamietla, a to aj po tom, čo žalobca predložil osvedčenie zastupiteľského úradu jeho krajiny v Luxembursku, podľa ktorého udeľuje dotknutá dohoda žalobcovi a jeho družke štatút stáleho nemanželského zväzku.

Na podporu svojej žaloby žalobca uplatňuje porušenie článku 72 služobného poriadku, článku 1 ods. 2 písm. c), i) prílohy VII služobného poriadku, ako aj článku 12 spoločných právnych predpisov o zdravotnom poistení úradníkov Európskych spoločenstiev. Dovoláva sa okrem toho zjavne nesprávneho posúdenia, porušenia povinnosti odôvodnenia, ako aj porušenia všeobecných právnych zásad, najmä zásady zákazu diskriminácie a rovnosti zaobchádzania s úradníkmi.

____________