Language of document :

Tožba, vložena 23. oktobra 2006 - Roodhuijzen proti Komisiji

(Zadeva F-122/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: E. Boigelot, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

odločba Organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 28. februarja, potrjena 20. marca 2006, da se partnerstvo tožeče stranke z go. H v sistemu zdravstvenega zavarovanja ne prizna kot zunajzakonska skupnost, naj se razglasi za nično;

odločba OPI z dne 12. julija 2006, s katero je bila zavrnjena pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila 27. marca 2006 pod št. R/230/06, naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, uradnik Komisije z nizozemskim državljanstvom, je predlagala, naj se upošteva njeno partnerstvo z go. H., namreč sporazum o skupnem življenju, sklenjen pri notarju in priznan v nizozemskem pravu, da bi njegova partnerka imela pravice iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja institucij Evropskih skupnosti. Uprava je ta predlog zavrnila, in to celo potem ko je tožeča stranka predložila potrdilo veleposlaništva svoje države v Luxembourgu, na podlagi katerega zadevni sporazum daje tožeči stranki in njeni spremljevalki status trdne izvenzakonske skupnosti.

V utemeljitev tožbe tožeča stranka navaja kršitev člena 72 Kadrovskih predpisov, člena 1(2)(c)(i) Priloge VII h Kadrovskih predpisom ter člena 12 Pravil o zavarovanju uradnikov Evropskih skupnosti za nezgodno tveganje in poklicno bolezen. Razen tega se sklicuje na očitno napako pri presoji, kršitev obveznosti obrazložitve in kršitve splošnih pravnih načel, zlasti načela prepovedi diskriminacije in enakega obravnavanja uradnikov.

____________