Language of document :

Talan väckt den 23 oktober 2006 - Roodhuijzen mot kommissionen

(Mål F-122/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Anton Pieter Roodhuijzen (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 28 februari 2006, fastställt den 20 mars 2006, att inte erkänna sökandens samlevnadsförhållande med H som en samlevnadsform som inte är ett äktenskap med avseende på rätten till sjukförsäkringsförmåner,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 12 juli 2006 om avslag på det klagomål sökanden ingav den 27 mars 2006, ärendenummer R/230/06, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, som är tjänsteman vid kommissionen och nederländsk medborgare, ansökte om att hans samlevnadsförhållande med H, nämligen ett samlevnadsförhållande bekräftat genom avtal som upprättats av notarius publicus och godkänt enligt nederländsk lagstiftning, skulle beaktas och att hans partner skulle täckas av gemenskapens sjukförsäkringssystem. Administrationen avslog denna begäran även efter det att sökanden hade lämnat in ett intyg från sitt lands ambassad i Luxemburg, enligt vilket det ifrågavarande avtalet innebär att sökanden och hans partner lever i ett stabilt samlevnadsförhållande utan att vara gifta med varandra.

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att artikel 72 i tjänsteföreskrifterna, artikel 1.2 c i i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna och artikel 12 i de gemensamma reglerna om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna har åsidosatts. Sökanden anför dessutom att kommissionen har gjort sig skyldig till en uppenbart oriktig bedömning, att motiveringsskyldigheten har åsidosatts och att de allmänna rättsprinciperna har åsidosatts, särskilt icke-diskrimineringsprincipen och principen om likabehandling av tjänstemän.

____________