Language of document :

Sag anlagt den 30. oktober 2006 - Deffaa mod Kommissionen

(Sag F-125/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Walter Deffaa (Bruxelles, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af Kommissionens Formand trufne afgørelse af 12. januar 2006, for så vidt som indplaceringen af sagsøgeren, som blev forfremmet til stillingen som generaldirektør for DG IAS, herved blev fastsat til lønklasse A*15, løntrin 4, med virkning fra den 1. august 2004.

Subsidiært: Annullation af nævnte afgørelse, for så vidt som sagsøgeren herved nægtes det avancement til et højere løntrin, der er fastsat i vedtægtens artikel 44, stk. 2.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Mens sagsøgeren var direktør i GD Budget og indplaceret i lønklasse A2 (nu A*15) ansøgte han om stillingen som generaldirektør (lønklasse A1) for GD IAS (Intern revisionstjeneste), som blev bekendtgjort i stillingsopslag KOM/228/03 1. Hans ansøgning blev imødekommet og han blev forfremmet til nævnte stilling og indplaceret i lønklasse A*15, lønklasse 4.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet først anført, at den anfægtede afgørelse tilsidesætter såvel vedtægtens artikel 45, hvorefter forfremmelse medfører, at tjenestemanden udnævnes til den nærmeste højere lønklasse inden for sin ansættelsesgruppe, som stillingsopslaget, der ifølge Fællesskabets retspraksis udgør den retlige ramme for ansættelsesproceduren.

Sagsøgeren har dernæst anført, at der er sket tilsidesættelse dels af retspraksis, hvorefter det er stillingsopslaget, som fastsætter det præcise niveau, hvorpå stillingen skal besættes, dels af vedtægtens artikel 31.

Endelig har sagsøgeren subsidiært anført, at Kommissionen ved at nægte ham det i vedtægtens artikel 44, stk. 2, fastsatte avancement til et højere løntrin uretmæssigt har indskrænket denne bestemmelses rækkevidde, og dette navnlig på grundlag af en fejlfortolkning af artikel 7, stk. 4, i vedtægtens bilag XIII, som fastsætter en stigning i den månedlige grundløn, der ifølge sagsøgeren ikke har nogen sammenhæng med et avancement til et højere løntrin.

____________

1 - EUT C 301 A af 12.12.2003, s. 1.