Language of document :

30. oktoobril 2006 esitatud hagi - Deffaa versus komisjon

(Kohtuasi F-125/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Walter Deffaa (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada komisjoni presidendi 12. jaanuari 2006. aasta otsus osas, milles sellega määratakse hageja, kes edutati siseauditi peadirektoraadi peadirektori ametikohale, palgaastmele A*15 järku 4 alates 1. augustist 2004

teise võimalusena tühistada otsus osas, milles sellega ei tõstetud hagejat kõrgemale palgajärgule vastavalt personalieeskirjade artikli 44 lõikele 2;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja oli eelarve peadirektoraadi direktor palgaastmega A2 (nüüd A*15) ning kandideeris siseauditi peadirektoraadi peadirektori (palgaaste A1) ametikohale, mida käsitleb ametikoha teadaanne COM/228/031.

Tema kandidatuur võeti vastu ning ta edutati nimetatud ametikohale ja määrati palgaastmele A*15 järku 4.

Oma hagi toetuseks väidab hageja kõigepealt, et vaidlustatud otsusega eiratakse personalieeskirjade artiklit 45, mille kohaselt nimetatakse ametnik tema teenistusüksuse järgmisele kõrgemale palgaastmele, ning samuti vaba ametikoha teadaannet, mis ühenduse kohtupraktika kohaselt kujutab endast õiguslikku raamistikku, mille kohaselt menetlus peab kulgema.

Lisaks väidab hageja, et rikutud on esiteks kohtupraktikat, mille kohaselt määratakse vaba ametikoha teadaandega tulevase ametniku täpne palgaaste ja -järk, ning teiseks on rikutud personalieeskirjade artiklit 31.

Viimasena väidab hageja teise võimalusena, et personalieeskirjade artikli 44 teises lõigus ette nähtud kõrgemale palgajärgule tõstmata jätmisega on komisjon õigusvastaselt piiranud selle sätte ulatust ja seda eelkõige personalieeskirjade XIII lisa artikli 7 lõike 4, mis näeb ette igakuise põhipalga tõusu ja millel hageja väitel ei ole palgajärgu tõusuga mingit seost, ebaõige tõlgendamise tõttu.

____________

1 - ELT C 301 A, 12.12.2003, lk 1