Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2006 r. - Deffaa przeciwko Komisji

(Sprawa F-125/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Walter Deffaa (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel(-e): S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji przewodniczącego Komisji z dnia 12 stycznia 2006 r. w zakresie w jakim dokonuje ona zaszeregowania skarżącego, awansowanego na stanowisko dyrektora generalnego w DG Służba Audytu Wewnętrznego do grupy A*15 stopień 4 ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2004 r.

ewentualnie uchylenie tej decyzji w zakresie w jakim odmawia ona skarżącemu przeniesienia na wyższy stopień, o którym mowa w art. 44 akapit 2 regulaminu pracowniczego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Piastując stanowisko dyrektora w DG ds. Budżetu zaszeregowanego w grupie A2 (po zmianie A*15) skarżący zgłosił swą kandydaturę na stanowisko dyrektora generalnego (grupa A1) w DG Służba Audytu Wewnętrznego, o którym mowa w ogłoszeniu o wakującym stanowisku COM/228/03.1 Po uwzględnieniu jego kandydatury awansowano go na ww. stanowisko i zaszeregowano w grupie A*15 stopień 4.

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi przede wszystkim, że zaskarżona decyzja narusza zarówno art. 45 regulaminu pracowniczego, zgodnie z którym awans skutkuje przyznaniem urzędnikowi wyższej grupy zaszeregowania w ramach kategorii jak i ogłoszenia o wakującym stanowisku, który zgodnie z orzecznictwem sądów wspólnotowych, stanowi ramy prawne, w których postępowanie winno się toczyć.

Skarżący podnosi ponadto naruszenie z jednej strony orzecznictwa, zgodnie z którym to ogłoszenie o wakującym stanowisku określa dokładnie zaszeregowanie, z jakim stanowisko zostanie objęte, a z drugiej art. 31 regulaminu pracowniczego.

Skarżący podnosi wreszcie, w razie nieuwzględnienia powyższego, że Komisja odmawiając mu awansu na stopień, o którym mowa w art. 44 akapit 2 regulaminu pracowniczego błędnie ograniczyła zakres tego unormowania w oparciu w szczególności o błędna wykładnię art. 7 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego, który przewiduje wzrost wynagrodzenia wypłacanego co miesiąc, który nie ma według skarżącego żadnego związku z przeniesieniem na wyższy stopień.

____________

1 - Dz.U. C 301 A z 12.12.2003 r., str. 1.