Language of document :

Žaloba podaná 30. októbra 2006 - Deffaa/Komisia

(Vec F-125/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Walter Deffaa (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie predsedu Komisie z 12. januára 2006 v časti, v ktorej sa stanovuje zaradenie žalobcu, vymenovaného do funkcie generálneho riaditeľa GR IAS, do platovej triedy A*15 platového stupňa 4, s účinnosťou od 1. augusta 2004,

subsidiárne, zrušiť uvedené rozhodnutie v časti, v ktorej sa zamieta povýšenie žalobcu do platového stupňa stanoveného v článku 44 ods. 2 služobného poriadku,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V čase, keď bol žalobca riaditeľom na GR BUDGET zaradený do platovej triedy A2 (teraz A*15), podal žiadosť o miesto generálneho riaditeľa (platová trieda A1) GR IAS, uvedené v oznámení o voľnom pracovnom mieste COM/228/03. Jeho žiadosti bolo vyhovené a žalobca bol vymenovaný do uvedenej funkcie a zaradený do platovej triedy A*15 platového stupňa 4.1

Na podporu svojej žaloby žalobca najprv uvádza, že napadnuté rozhodnutie porušuje tak článok 45 služobného poriadku, podľa ktorého sa povýšenie vykoná prostredníctvom vymenovania úradníka do nasledujúcej vyššej triedy v kategórii alebo službe, do ktorej patrí, ako aj oznámenie o voľno pracovnom mieste, ktoré podľa judikatúry tvorí právny rámec, v ktorom sa konanie musí uskutočniť.

Žalobca sa navyše odvoláva jednak na porušenie judikatúry, podľa ktorej oznámenie o voľnom pracovnom mieste stanovuje konkrétnu úroveň, na ktorej sa pracovné miesto obsadí, a jednak na porušenie článku 31 služobného poriadku.

Napokon, žalobca subsidiárne uvádza, že Komisia tým, že žalobcovi odoprela zaradenie na vyšší stupeň stanovený v článku 44 ods. 2 služobného poriadku, nesprávne obmedzila pôsobnosť tohto ustanovenia, a to najmä na základe nesprávneho výkladu článku 7 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku, ktorý podľa žalobcu stanovuje, že zvýšenie mesačného platu nijako nesúvisí so služobným postupom na vyšší stupeň.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 301 A, 12.12.2003, s. 1.