Language of document :

Talan väckt den 30 oktober 2006 - Deffaa mot kommissionen

(Mål F-125/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Walter Deffaa (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara kommissionens ordförandes beslut av den 12 januari 2006, i den del det innebär att sökanden, som befordrats till generaldirektör för GD IAS, har placerats i lönegrad A*15, löneklass 4, med verkan från och med den 1 augusti 2004,

i andra hand, ogiltigförklara ovan nämnda beslut i den del sökanden genom beslutet nekas den uppflyttning i löneklass som föreskrivs i artikel 44 andra stycket i tjänsteföreskrifterna, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

När sökanden var direktör för GD Budget och placerad i lönegrad A2 (numera A*15), ansökte sökanden om tjänsten som generaldirektör (lönegrad A1) för GD IAS som utlysts i meddelandet om lediga tjänster KOM/228/03.1 Sedan han fått tjänsten befordrades han till ovan nämnda befattning och placerades i lönegrad A*15, löneklass 4.

Sökanden gör till stöd för sin talan gällande att det ifrågasatta beslutet strider mot såväl artikel 45 i tjänsteföreskrifterna, enligt vilken en befordran innebär att tjänstemannen skall placeras i den närmast högre lönegraden i den kategori eller i den tjänstegrupp som han tillhör, som meddelandet om lediga tjänster, vilket, enligt gemenskapens rättspraxis, utgör den lagenliga ramen för förfarandet.

Sökanden gör dessutom gällande att beslutet strider mot dels rättspraxis, enligt vilken det är meddelandet om lediga tjänster som anger den exakta lönegraden för tjänsten, dels artikel 31 i tjänsteföreskrifterna.

Sökanden gör i andra hand gällande att kommissionen, genom att neka honom den uppflyttning i löneklass som föreskrivs i artikel 44 andra stycket i tjänsteföreskrifterna, otillbörligen har begränsat denna bestämmelses tillämpningsområde på grundval bland annat av en felaktig tolkning av artikel 7.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, i vilken det föreskrivs en höjning av månadslönen som, enligt sökanden, inte har något samband med uppflyttning i löneklass.

____________

1 - EUT C 301 A, 12.12.2003, s. 1.