Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 października 2006 r. - Mangazzù przeciwko Komisji

(Sprawa F-126/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Salvatore Mangazzù (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: T. Bontinck i J. Feld, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie doręczonej skarżącemu w dniu 13 stycznia 2006 r. decyzji indywidualnej dotyczącej zmiany statusu członka personelu tymczasowego na status urzędnika dokonanej na podstawie aktu powołania ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2006 r.

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Po przepracowaniu kilku lat w Komisji w charakterze członka personelu tymczasowego w grupie zaszeregowania A5, a następnie A*11, skarżący został laureatem konkursu otwartego COM/A/18/04, opublikowanego w dniu 21 kwietnia 2004 r., mającego na celu utworzenie listy rezerwowej odnośnie do zatrudnienia administratorów w grupie zaszeregowania A7/A6. Z tego względu został powołany na urzędnika i zatrudniony na tym samym stanowisku, które zajmował jako członek personelu tymczasowego oraz zaszeregowany do grupy A*6 stopień 2 na podstawie załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi naruszenie art. 31 i 62 regulaminu pracowniczego, jak również art. 5 i 2 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego.

Skarżący podnosi ponadto naruszenie zasady uzasadnionych oczekiwań, zachowania praw nabytych oraz zasady równości traktowania.

____________