Language of document :

Žaloba podaná 30. októbra 2006 - Mangazzù/Komisia

(Vec F-126/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Salvatore Mangazzù (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť individuálne rozhodnutie o prevedení zo štatútu dočasného zamestnanca na štatút úradníka obsiahnuté v menovacom dekréte s účinnosťou od 1. januára 2006, oznámené 13. januára 2006,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca po odpracovaní niekoľkých rokov v Komisii ako dočasný zamestnanec zaradený do platovej triedy A5, neskôr A*11, uspel vo verejnom výberovom konaní COM/A/18/04, ktoré bolo zverejnené 21. apríla 2004, a ktorého cieľom bolo zostavenia zoznamu úspešných uchádzačov na miesta administrátorov platovej triedy A7/A6. Z toho dôvodu bol vymenovaný za úradníka na rovnakú pozíciu, akú mal ako dočasný zamestnanec, a bol zaradený do platovej triedy A*6 platového stupňa 2 v súlade s prílohou XIII služobného poriadku.

Na podporu svojej žaloby sa žalobca odvoláva na porušenie článkov 31 a 62 služobného poriadku ako aj článkov 5 a 2 prílohy XIII služobného poriadku.

Žalobca sa navyše odvoláva na porušenie zásady legitímnej dôvery, zásady zachovania nadobudnutých práv a zásady rovného zaobchádzania.

____________