Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - izteikts ar Bundesfinanzhof (Vācija) 2006. gada 28. jūnija rīkojumu - Hans-Dieter un Hedwig Jundt pret Finanzamt Offenburg

(lieta C-281/06)

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Hans-Dieter un Hedwig Jundt

Atbildētājs: Finanzamt Offenburg

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Kopienu Dibināšanas līguma 59. pants (jaunajā redakcijā - EKL 49. pants) ir jāinterpretē tādējādi, ka tā aizsardzības joma ietver arī blakus darba veikšanu pasniedzēja amatā pēc publisko tiesību juridiskās personas (universitāte) norīkojuma vai pasūtījuma, turklāt par šī darba it kā goda amata ieņemšanu tiek maksāta vienīgi atlīdzība par īpašiem, ar šo amatu saistītiem izdevumiem?

Gadījumā, ja uz 1. jautājumu tiktu sniegta apstiprinoša atbilde: vai tajā ietvertie pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumi, kuri izpaužas tādējādi, ka nodokļu atvieglojumi tiek piešķirti tikai tādai atlīdzībai, kuru maksājusi publisko tiesību juridiskā persona (skat. Einkommensteuergesetz [Likums par ienākuma nodokli] 3. panta 26. punktu), ir pamatojami ar to, ka valsts nodokļu atvieglojumi ir piemērojami tikai iekšzemes publisko tiesību juridiskajām personām?

Gadījumā, ja uz 2. jautājumu tiktu sniegta noliedzoša atbilde: vai Eiropas Kopienu Dibināšanas līguma 126. pants (jaunajā redakcijā - EKL 149. pants) ir interpretējams tādējādi, ka nodokļu tiesību normas, ar kuru palīdzību tiek papildināta izglītības sistēma (kā šajā gadījumā - Einkommensteuergesetz 3. panta 26. punkts), ir pieļaujamas dalībvalstu esošās atbildības ietvaros?

____________