Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 28 czerwca 2006 r. - Hans-Dieter i Hedwig Jundt przeciwko Finanzamt Offenburg

(Sprawa C-281/06)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Bundesfinanzhof (Niemcy).

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Hans-Dieter i Hedwig Jundt

Strona pozwana: Finanzamt Offenburg.

Pytania prejudycjalne

Czy art. 59 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) należy interpretować w ten sposób, że zakresem ochrony tego przepisu jest także objęta uboczna działalność zawodowa w charakterze wykładowcy wykonywana w ramach służby lub na zlecenie osoby prawnej prawa publicznego (uniwersytetu), gdy za tę quasi honorową działalność otrzymywany jest jedynie zwrot związanych z nią wydatków?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, czy ograniczenie swobody świadczenia usług polegające na tym, że ulgi podatkowe dotyczą jedynie takich zwrotów, które są dokonywane przez krajowe osoby prawne prawa publicznego (tu § 3 pkt 26 Einkommensteuergesetz), jest uzasadnione tym, że ulga podatkowa przyznana przez państwo jest dozwolona jedynie w przypadku działalności na rzecz krajowej osoby prawnej prawa publicznego?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na drugie pytanie, czy art. 126 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (obecnie art. 149 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ) należy interpretować w ten sposób, że przepis prawa podatkowego, który stanowi część organizacji systemu edukacji (tak jak w niniejszym przypadku § 3 pkt 26 Einkommensteuergesetz) jest dozwolony w związku z nadal istniejącą w tej dziedzinie odpowiedzialnością państw członkowskich?

____________