Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 28. júna 2006 - Hans-Dieter a Hedwig Jundt/Finanzamt Offenburg

(Vec C-281/06)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Hans-Dieter a Hedwig Jundt

Žalovaný: Finanzamt Offenburg

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 59 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v pôvodnom znení (teraz článok 49 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva nové znenie) vykladať v tom zmysle, že do rozsahu jeho ochrany spadá aj vykonávanie učiteľskej činnosti popri zamestnaní v službách alebo z poverenia verejnoprávnej právnickej osoby (univerzity), pričom sa za túto činnosť ako kvázi čestnú činnosť poskytne iba náhrada nákladov?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Je obmedzenie slobody poskytovania služieb, ktoré spočíva v tom, že náhrady sú oslobodené od dane iba vtedy, pokiaľ sú vyplácané vnútroštátnou verejnoprávnou právnickou osobou (tu: § 3 bod 26 zákona o dani z príjmu), odôvodnené tým, že vnútroštátne daňové zvýhodnenie je legitimované iba činnosťou v prospech domácej verejnoprávnej právnickej osoby?

3.    V prípade zápornej odpovede na druhú otázku: Má sa článok 126 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v pôvodnom znení (teraz článok 149 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva nové znenie) vykladať v tom zmysle, že je prípustná taká daňová úprava, pomocou ktorej sa doplňuje tvorba vzdelávacieho systému (ako tu § 3 bod 26 zákona o dani z príjmu), a to s ohľadom na existujúcu zodpovednosť členských štátov za tento systém?

____________