Language of document :

Žaloba podaná dne 15. září 2006 - Berrisford v. Komise

(Věc F-107/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Michael Berrisford (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o nezařazení jména žalobce na seznam úředníků povýšených z platové třídy A*12 do platové třídy A*13 za hodnotící období 2005, tak jak byl zveřejněn v Administrativních informacích č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 2005, a v důsledku toho o nepovýšení žalobce, jelikož toto rozhodnutí bylo přijato, zatímco byl žalobci v tomto hodnotícím období udělen nedostatečný počet prioritních bodů;

zrušit rozhodnutí ze dne 6. června 2006 o zamítnutí stížnosti podané žalobcem dne 21. února 2006 pod č. R/123/06 podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

uložit žalované povinnost k náhradě škody za majetkovou a nemajetkovou újmu utrpěnou žalobcem a narušení jeho služebního postupu ve výši 25 000 eur, která bude navýšena o úroky ve výši 7 % p.a. ode dne 21. ledna 2006, kdy byla předložena stížnost;

v každém případě uložit žalované náhradu veškerých nákladů řízení podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu prvního stupně Evropských Společenství.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby uplatňuje žalobce tři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení článku 45 služebního řádu, porušení obecných prováděcích ustanovení uvedeného článku, porušení přílohy XIII služebního řádu, porušení povinnosti odůvodnění, stejně jako z existence zjevně nesprávných posouzení. Žalobce zejména tvrdí, že navzdory jeho vynikajícím zásluhám a jeho postavení dvojitého pozůstatku bývalé platové třídy A4 mu nebyly přiděleny tři body za přechod stanovené v čl. 12 odst. 2 písm. c) obecných prováděcích ustanovení, stejně jako čtyři zvláštní dodatečné prioritní body a dále jeden prioritní bod přidělovaný jeho generálním ředitelstvím a požadovaný v rámci odvolání podaného smíšenému výboru pro povyšování v kategorii A. Žalobce rovněž uplatňuje skutečnost, že nebyl dosažen podíl povýšených úředníků A*12 ve výši 5 %.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení zásady rovnosti příležitostí, zásady rovného zacházení se zaměstnanci, stejně jako ze zásady nediskriminace. Podle žalobce jsou jak obsah pravidel, tak jejich provádění s ohledem na přechodná řešení týkající se pozůstatků platové třídy A*12 nespravedlivé a diskriminační vzhledem k přechodným opatřením přijatým konkrétněji pro pozůstatky ostatních platových tříd. Mimoto existuje v současné době diskriminace uvnitř platové třídy A*12 z důvodu přítomnosti bývalých A*11, kteří byli povýšeni dříve a kteří mají mezi svými body potřebnými pro povýšení čtyři zvláštní dodatečné pozůstatkové body, v této platové třídě, a to při porušení výše uvedených zásad.

Třetí vychází z porušení zásady legitimního očekávání, zásady řádné správy a zásady povinnosti péče. Podle žalobce nebyla navzdory ujištěním poskytnutým správními orgány zohledněna existence dvojité pozůstatkovosti žalobce a předchozího režimu tzv. "druhého typu". Mimoto, jelikož nový systém povyšování byl poprvé použit v roce 2005 pro úředníky v platové třídě žalobce, posledně uvedený tvrdí, že mohl očekávat, že s ním bude zacházeno stejným způsobem, zejména co se týče pozůstatkovosti, jako s úředníky ostatních platových tříd, na které byla uplatněna přechodná opatření určená k odstranění nevýhod vyplývajících z přechodu ze starého systému povyšování na nový.

____________