Language of document :

Žaloba podaná 18. septembra 2006 - Diomede Basili/Komisia

(Vec F-108/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tamara Diomede Basili (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: T. Bontinck a J. Feld, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť hodnotenie služobného postupu oznámené žalobkyni 10. novembra 2005,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa, úradníčka Komisie v platovej triede AD 11, bola počas roka 2004 členkou hodnotiaceho výboru s paritným zastúpením GR ECFIN a komisie pre výberové konanie COM/PA/04. Svojou žalobou napáda hodnotenie jej služobného postupu, ktoré nezohľadňuje stanovisko "hodnotiacej skupiny ad hoc a návrhy na povýšenie zástupcov zamestnancov" stanovené v článku 6 ods. 3 písm. c) všeobecných ustanovení pre vykonávanie článku 43 služobného poriadku. Žalobkyňa uvádza, že okrem týchto všeobecných ustanovení pre vykonávanie bol porušený aj článok 43 a článok 1 prílohy II služobného poriadku.

____________