Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 19 września 2006 r. - Vienne i in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-22/06)1

Odmowa wsparcia przewidzianego w art. 24 regulaminu pracowniczego - Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii - Niedopuszczalność

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Vienne (Bascharage, Luksemburg) i inni (przedstawiciele: G. Bounéou i F. Frabetti, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha i K. Zejdova, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji Parlamentu Europejskiego oddalającej wnioski o wsparcie złożone przez skarżących w związku z przeniesieniem ich uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii oraz wniosek o odszkodowanie

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Każda ze stron poniesie własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 108 z 6.5.2006 r.