Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 19. septembra 2006 - Vienne a i./Parlament

(Vec F-22/06)1

(Odmietnutie pomoci podľa článku 24 služobného poriadku - Prevod nárokov na dôchodok nadobudnutých v Belgicku - Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Philippe Vienne (Bascharage, Luxembursko) a iní (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha a K. Zejdova, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým boli zamietnuté návrhy na poskytnutie pomoci prednesené žalobcami v rámci prevodu ich nárokov na dôchodok nadobudnutých v Belgicku, ako aj návrh na náhradu škody

Výrok uznesenia

1.    Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.    Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 108, 6.5.2006.