Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 19 september 2006 - Vienne m.fl. mot Parlamentet

(Mål F-22/06)(1)

(Beslut att neka biträde enligt artikel 24 i tjänsteföreskrifterna - Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats i Belgien - Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) m.fl. (ombud: advokaterna G. Bounéou et F. Frabetti)

Svarande: Europaparlamentet (ombud: F. De Wachter, M. Mustapha-Pacha et K. Zejdova)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europaparlamentets beslut att inte avslå sökandenas begäran om biträde som ingavs i samband med överföringen av pensionsrättigheter som de förvärvat i Belgien och talan om skadestånd.

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 108, 6.5.2006.