Language of document :

Žaloba podaná dne 21. července 2006 - Duyster v. Komise

(Věc F-80/06)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobyně: Tineke Duyster (Oetrange, Lucembursko) (zástupce: W.H.A.M. van den Muijsenbergh, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobkyně

prohlásit, že je žaloba přípustná, nebo podpůrně, že je zčásti přípustná;

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 22. prosince 2005 a ze dne 11. května 2006 nebo podpůrně zrušit tato rozhodnutí zčásti;

určit, že žádná právní norma nebrání tomu, aby mohla žalobkyně požadovat, aby byla zrušena její rodičovská dovolená podle článku 2 obecných prováděcích ustanovení k článku 42a služebního řádu o rodičovské dovolené (OPU);

určit, že žalovaná neuvedla žádný právoplatný argument a žádný právoplatný právní důvod, který by bránil závěru, že se žalobkyně nachází v činné službě;

určit, že žalovaná neuvedla žádný argument, který by mohl zbavit žalobkyni výhod souvisejících se správním postavením v činné službě;

podpůrně určit, že žádná právní norma nebrání tomu, aby žalovaná provedla vážení zájmů, použila čl. 2 odst. 4 OPU a přijala na tomto základě rozhodnutí o zrušení rodičovské dovolené;

podpůrně vyhovět zčásti jednomu nebo vícero uvedeným návrhovým žádáním;

uložit žalované náhradu nákladů řízení, včetně nákladů na právní pomoc týkající se rozhodnutí přijatého v návaznosti na žádost žalobkyně ze dne 6. prosince 2005.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně již v rámci věcí F-51/051 a F-18/062 napadala skutečnost, že Komise nejdříve určila, že žalobkyně odejde na rodičovskou dovolenou na dobu od 1. listopadu 2004 do 30. dubna 2005 a následně dopisem ze dne 17. listopadu 2005 stanovila datum začátku rodičovské dovolené na 8. listopadu 2004.

Žalobkyně podala dne 6. prosince 2005 žádost na základě čl. 90 odst. 1 služebního řádu a OPU ve věci rodičovské dovolené. Požadovala zrušení rodičovské dovolené uvedené v dopise OOJ. Dne 22. prosince 2005 OOJ rozhodl, že tato žádost je nepřípustná. Žalobkyně tedy podala dne 14. února 2006 stížnost směřující proti rozhodnutí ze dne 22. prosince 2005 a vycházející z čl. 90 odst. 2 služebního řádu. OOJ označil tuto stížnost rovněž za nepřípustnou v rozhodnutí, které obsahovalo pouze několik řádek.

Na podporu své žaloby proti rozhodnutím o nepřípustnosti se žalobkyně dovolává zejména: i) existence nesprávného skutkového stavu v rozhodnutích; ii) porušení obsahu a smyslu čl. 90 odst. 1 a 2 služebního řádu; iii) existence rozporu; iv) nejasnosti rozhodnutí; v) porušení obsahu a smyslu čl. 42a služebního řádu; vi) porušení obsahu a smyslu článku 2 OPU, vii) porušení judikatury; viii) porušení obsahu a smyslu článku 25 služebního řádu; ix) porušení zásady proporcionality, legitimního očekávání, rovného zacházení a právní jistoty, jakož i porušení zásady vážení zájmů, nedodržení povinnosti zaměstnavatele poskytnout informace a porušení zásady řádného úředního postupu; x) nepředložení důkazu tvrzení OOJ, podle nějž je obsah žádosti podané žalobkyní již součástí věci F-51/05.

Žalobkyně uvádí rovněž argumenty, díky kterým má za to, že je možné vyhovět její žádosti ve věci samé. Dovolává se zejména existence nové situace, která odůvodňuje podání nové žádosti (dokonce i se zpětným účinkem), obsahu a smyslu článku 42a služebního řádu, obsahu OPU a zejména jejich čl. 2 odst. 4, článků 35, 36, 59 a 62 služebního řádu, jakož i právních zásad uvedených výše v bodě x).

____________

1 - Úř. věst. C 217, 3.9.2005 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu prvního stupně Evropských Společenství pod číslem T-249/05 a postoupena Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).

2 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006.