Language of document :

Sag anlagt den 21. juli 2006 - Duyster mod Kommissionen

(Sag F-80/06)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) (ved avocat W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Sagen fremmes til realitetsbehandling, subsidiært fremmes delvist til realitetsbehandling.

Ansættelsesmyndighedens afgørelser af 22. december 2005 og af 11. maj 2006 annulleres, subsidiært annulleres delvist.    

-    Det fastslås, at ingen retsregel er til hinder for, at sagsøgeren kan ansøge om, at hendes forældreorlov tilbagekaldes i henhold til artikel 2 i de almindelige gennemførelsesbestemmelser til vedtægtens artikel 42a vedrørende forældreorlov.

-    Det fastslås, at Kommissionen ikke har fremført noget gyldigt argument eller noget gyldigt anbringende til imødegåelse af påstanden om, at sagsøgeren er i aktiv tjeneste.

-    Det fastslås, at Kommissionen ikke har fremført noget argument med henblik på at fratage sagsøgeren de fordele, der er forbundet med den administrative stilling aktiv tjeneste.

-    Subsidiært: Det fastslås, at ingen retsregel er til hinder for, at Kommissionen foretager en interesseafvejning, at den anvender artikel 2, stk. 4, i gennemførelsesbestemmelserne og træffer en afgørelse vedrørende tilbagekaldelsen af forældreorloven på dette grundlag.

-    Mere subsidiært: Retten giver sagsøgeren delvist medhold i en eller flere af de ovenfor anførte påstande

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder omkostningerne til juridisk bistand vedrørende den afgørelse, der blev truffet efter sagsøgerens ansøgning af 6. december 2005.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har allerede i forbindelse med sagerne F-51/05 1 og F-18/06 2 anfægtet det forhold, at Kommissionen først tilkendte hende forældreorlov for perioden fra den 1. november 2004 til den 30. april 2005, og dernæst ved skrivelse af 17. november 2005 fastsatte starttidspunktet for forældreorloven til den 8. november 2004.

Den 6. december 2005 indgav sagsøgeren en ansøgning bl.a. i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1, og de almindelige gennemførelsesbestemmelser vedrørende forældreorlov. Sagsøgeren ansøgte om, at den i ansættelsesmyndighedens skrivelse omhandlede forældreorlov blev annulleret. Den 22. december 2005 fastslog ansættelsesmyndigheden, at denne ansøgning måtte afvises. Sagsøgeren indgav derefter den 14. februar 2006 en klage over afgørelsen af 22. december 2005 i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 1. Den 16. maj 2006 fastslog ansættelsesmyndigheden ligeledes i en afgørelse på blot få linjer, at klagen måtte afvises.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet til prøvelse af afvisningerne bl.a. anført: i) at afgørelserne er baseret på forkerte faktiske omstændigheder; ii) at indholdet af og formålet med vedtægtens artikel 90, stk. 1 og 2, er tilsidesat; iii) at der foreligger selvmodsigelser; iv) at afgørelserne mangler klarhed; v) at indholdet af og formålet med vedtægtens artikel 42 er tilsidesat; vi) at indholdet af og formålet med artikel 2 i gennemførelsesbestemmelserne er tilsidesat; vii) at retspraksis er tilsidesat; viii) at indholdet af og formålet med vedtægtens artikel 25 er tilsidesat; ix) at principperne om proportionalitet, om beskyttelse af den berettigede forventning, om ligebehandling og om retssikkerhed er tilsidesat samt at princippet om interesseafvejning er tilsidesat, at arbejdsgiverens oplysningspligt ikke er overholdt, og at princippet om god forvaltningsskik er tilsidesat; x) at der ikke foreligger bevis for ansættelsesmyndighedens påstand om, at indholdet af den af sagsøgeren fremsatte ansøgning allerede indgår i sag F-51/05.

Sagsøgeren har også fremført argumenter for, at Retten efter hendes opfattelse bør give hende medhold i hendes ansøgning. Sagsøgeren har bl.a. henvist til, at der foreligger en ny situation, som berettiger til fremsættelsen af en ny ansøgning (selv med tilbagevirkende kraft), til indholdet af og formålet med vedtægtens artikel 42, til indholdet af gennemførelsesbestemmelserne og navnlig disses artikel 2, stk. 4, til vedtægtens artikel 35, 36, 59 og 62 samt til de retsprincipper, der er nævnt ovenfor, under x).

____________

1 - EUT C 217 af 3.9.2005 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-249/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005).

2 - EUT C 154 af 1.7.2006.