Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 12 września 2006 r. - De Soeten przeciwko Radzie Unii Europejskiej

(Sprawa F-86/05)1

(Emerytura - Wniosek o wcześniejszą emeryturę bez obniżenia świadczenia - Oddalenie wniosku)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Henders De Soeten (La Haye, Niderlandy) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: M. Simm i I. Sulce, pełnomicnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Rady oddalającej wniosek skarżącej o wcześniejszą emeryturę bez obniżenia świadczenia na podstawie art. 9 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

Sentencja wyroku

Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 5 października 2004 r. oddalająca wniosek H. De Soeten o wcześniejszą emeryturę bez obniżenia świadczenia zostaje uchylona.

Rada Unii Europejskiej ponosi koszty postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 296 z 26.11.2005 (sprawa początkowo wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich pod numerem T-336/05 i następnie przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r.