Language of document :

Решение на Съда на публичната служба ( първи състав) от 16 януари 2007 г. - Vienne и други/Парламент, Комисия

(Дело F-115/05)1

(Длъжностни лица - Задължение на администрацията за оказване на съдействие - Отказ - Прехвърляне на пенсионни права, придобити в Белгия)

Език на производството: френски

Страни

Ищци: Philippe Vienne (Bascharage, Люксембург) и други (представители: G. Bouneou и F. Frabetti, адвокати)

Ответник: Европейски парламент (представители: първоначално M. Mustapha-Pacha и A. Bencomo-Weber, впоследствие J. De Wachter, M.Mustapha -Pacha и K.Zejdova)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на Парламента, с което се отхвърлят молбите за оказване на съдействие, предявени от ищците във връзка с прехвърлянето на пенсионните им права, придобити в Белгия, и от друга страна, искане за обезщетение

Диспозитив

Искът се отхвърля.

Всяка страна следва да понесе своите съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 22, 28.1.2006 г., стр. 24 (делото е заведено първоначално в Първоинстанционния съд на Европейските общности под номер Т-427/05 и е прехвърлено на Съда на публичната служба на Европейския съюз с определение от 15.12.2005 г.).