Language of document :

EU-Personalerettens dom (Første Afdeling) af 16. januar 2007 - Vienne m.fl. mod Europa-Parlamentet

(Sag F-115/05) 1

(Tjenestemænd - administrationens bistandspligt - afslag - overførsel af pensionsrettigheder optjent i Belgien)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Philippe Vienne (Bascharage, Luxembourg) m.fl. (ved avocats G. Bouneou og F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet (først ved M. Mustapha-Pacha og A. Bencomo-Weber, derefter ved J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha og K. Zejdova, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Dels annullation af Parlamentets afslag på de af sagsøgerne indgivne ansøgninger om bistand i forbindelse med overførslen af de pensionsrettigheder, de havde optjent i Belgien, dels en påstand om erstatning

Konklusion

Europa-Parlamentet frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 22 af 28.1.2006, s. 24 (sag oprindeligt registreret ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans under nr. T-427/05 og henvist til Retten for EU-Personalesager ved kendelse af 15.12.2005)..