Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 - Vienne e.a. / Parlement

(Zaak F-115/05)1

(Ambtenaren - Bijstandsplicht van administratie - Weigering - Overschrijving van in België verworven pensioenrechten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) en anderen (vertegenwoordigers: G. Bouneou en F. Frabetti, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Mustapha-Pacha en A. Bencomo-Weber, vervolgens J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha en K. Zejdova, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, vordering tot nietigverklaring van het besluit van het Parlement houdende afwijzing van de verzoeken om bijstand die verzoekers in het kader van de overschrijving van hun in België verworven pensioenrechten hebben ingediend en, anderzijds, vordering tot schadevergoeding

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal de eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 22 van 28.1.2006, blz. 24 (zaak aanvankelijk ingeschreven bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen onder nummer T-427/05 en bij beschikking van 15.12.2005 overgedragen aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie).