Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (izba pierwsza) z dnia 16 stycznia 2007 r. - Vienne przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-115/05)1

(Służba publiczna - Obowiązek pomocy spoczywający na administracji - Odmowa - Transfer uprawnień emerytalnych nabytych w Belgii)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Philippe Vienne (Bascharage, Luksemburg) (przedstawiciele: G. Bouneou i F. Frabetti, avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: początkowo M. Mustapha-Pacha i A. Bencomo-Weber, następnie J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha i K. Zejdova, pełnomocicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie uchylenia decyzji Parlamentu oddalającej wnioski skarżących o udzielenie im pomocy w ramach transferu uprawnień emerytalnych nabytych przez nich w Belgii i po drugie żądanie odszkodowania.

Sentencja wyroku

Skarga zostaje oddalona.

Każda za stron ponosi własne koszty.

____________

1 - Dz.U. C 22 z 28.1.2006, str. 24 (Sprawa początkowo wpisana do rejestru Sądu Pierwszej Instancji pod numerem T-427/05 i następnie, postanowieniem z dnia 15 grudnia 2005 r., przekazana Sądowi do spraw Służby Publicznej.)