Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 16. januára 2007 - Vienne a i./Parlament

(vec F-115/05)1

(Úradníci - Povinnosť pomoci prináležiaca administratíve - Zamietnutie - Prevod dôchodkových práv nadobudnutých v Belgicku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Philippe Vienne (Bascharage, Luxembursko) a iní (v zastúpení: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: pôvodne M. Mustapha-Pacha a A. Bencomo-Weber, neskôr J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha a K. Zejdova, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na zrušenie rozhodnutia Parlamentu o zamietnutí žiadostí o pomoc podaných žalobcami v rámci prevodu ich dôchodkových práv nadobudnutých v Belgicku a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 22, 28.1.2006, s. 24 (najskôr zapísaná pod číslom T-427/05 na Súde prvého stupňa Európskych spoločenstiev, neskôr postúpená Súdu pre verejnú službu Európskej únie uznesením z 15.12.2005).