Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 16 януари 2007 г. - Charlotte Gesner / СХВП

(Дело F-119/05)1

(Длъжностни лица - Инвалидност - Отхвърляне на молба за назначаване на комитет по инвалидност)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Charlotte Gesner (Birkerod, Danemark) [представители: J. Vàzquez Vàzquez и C. Amo Quinones, адвокати]

Ответник: Служба за хармонизация във вътрешния пазар [представител: I. de Medrano Caballero]

Предмет

Отмяна на решението на СХВП от 2 септември 2005 г., с което се отхвърля молбата на ищцата за назначаване на комитет по инвалидност за преценка на неспособността ѝ да изпълнява служебните си задължения и на правото ѝ на пенсия за инвалидност

Диспозитив

Решението от 21 април 2005 г., с което Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП) отхвърля молбата на г-жа Gesner за назначаване на комитет по инвалидност се отменя.

СХВП се осъжда да заплати съдебните разноски.

____________

1 - ОВ C 96, 22.4.2006 г., стр. 34.