Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 16 januari 2007 - Gesner / BHIM

(Zaak F-119/05)1

(Ambtenaren - Invaliditeit - Afwijzing van verzoek strekkende tot instelling van invaliditeitscommissie)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: Charlotte Gesner (Birkerod, Denemarken) (vertegenwoordigers: J. Vázquez Vázquez en C. Amo Quiñones, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (vertegenwoordiger: I. de Medrano Caballero, gemachtigde)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van het BHIM van 2 september 2005 houdende afwijzing van verzoeksters verzoek tot instelling van een invaliditeitscommissie, belast met de beoordeling van haar onvermogen om de bij haar ambt behorende werkzaamheden uit te oefenen en haar recht op een invaliditeitspensioen

Dictum

Het besluit van 21 april 2005 waarbij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) het verzoek van Gesner tot instelling van een invaliditeitscommissie heeft afgewezen, wordt nietig verklaard.

Het BHIM wordt verwezen in de kosten.

____________

1 - PB C 96 van 22.4.2006, blz. 34.