Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 16 stycznia 2007 r. - Gesner przeciwko OHIM

(Sprawa F-119/05)1

(Urzędnicy - Inwalidztwo - Oddalenie wniosku o powołanie komitetu ds. inwalidztwa)

Język postępowania: hiszpański

Strony

Strona skarżąca: Charlotte Gesner (Birkerod, Danemark) (przedstawiciele: J. Vázquez Vázquez i C. Amo Quiñones, avocats)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (przedstawiciel: I. de Medrano Caballero, pełnomocnik)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji OHIM z dnia 2 września 2005 r. oddalającej wniosek skarżącej o zwołanie komitetu ds. inwalidztwa, który miałby oszacować jej niezdolność do wykonywania obowiązków odpowiadających jej stanowisku pracy oraz prawo do renty inwalidzkiej.

Sentencja wyroku

Decyzja z dnia 21 kwietnia 2005 r., którą Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) oddalił wniosek skarżącej o zwołanie komitetu ds. inwalidztwa zostaje uchylona.

OHIM zostaje obciążony kosztami postępowania.

____________

1 - Dz.U. C 96 z 22.04.2006, str. 34