Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 16. januára 2007 - Gesner/ÚHVT

(vec F-119/05)1

(Úradníci - Invalidita - Zamietnutie žiadosti o zvolanie posudkovej komisie)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Charlotte Gesner (Birkerod, Dánsko) (v zastúpení: J. Vázquez Vázquez a C. Amo Quiñones, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (v zastúpení: I. de Mendrano Caballero, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia ÚHVT z 2. septembra 2005 ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne o zvolanie posudkovej komisie, ktorá mala posúdiť jej neschopnosť plniť pracovné povinnosti a jej nárok na invalidný dôchodok

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie z 21. apríla 2005, ktorým Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zamietol žiadosť pani Gesner o zvolanie posudkovej komisie, sa zrušuje.

2.    ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006, s. 34.