Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 16. ledna 2007 - Borbély v. Komise

(Věc F-126/05)1

(Úředníci - Náhrada nákladů - Příspěvek na zařízení - Denní příspěvek - Cestovní výdaje při převzetí funkce - Místo přijetí - Neomezená soudní pravomoc)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobkyně: Andrea Borbély (Brusel, Belgie) (zástupce: R. Stötzel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a H. Kraemer, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým bylo žalobkyni zamítnuto poskytnutí příspěvku na zařízení a denního příspěvku, jakož i náhrada cestovních výdajů poté, co byl jako místo jejího přijetí stanoven Brusel

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 2. března 2005 se zrušuje v rozsahu, v němž je jím zamítnuto poskytnutí žalobkyni příspěvku na zařízení stanoveného v čl. 5 odst. 1 prvního pododstavce přílohy VII Služebního řádu a denního příspěvku stanoveného v čl. 10 odst. 1 téže přílohy.

Komisi Evropských společenství se ukládá zaplatit žalobkyni, v souladu s platnými předpisy, uvedené příspěvky, zvýšené o úroky z prodlení od okamžiku splatnosti uvedených částek až do okamžiku skutečného zaplacení, jejichž sazba je stanovena Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace a použitelná v průběhu dotčeného období, zvýšená o dva body.

Žaloba se ve zbývající části zamítá.

Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 60, 11.3.2006, s. 54.